Realizácia dátových sietí

Štruktúrovaná kabeláž

Štruktúrovaná kabeláž

Základným prvkom infraštruktúry modernej počítačovej siete je kvalitne navrhnutá a odborne nainštalovaná štruktúrovaná kabeláž pri návrhu a realizácií sa riadime troma základnými pravidlami: VERNE, KVALITNE a SPOĽAHLIVO. Pri návrhu a výstavbe sa držíme osvedčených štandardov a doporučení, ktoré zaručujú bezproblémový chod Vašej siete, čím zároveň predurčujú úspešnosť Vašej firmy.

Čo je štrukturovaná kabeláž?

Štrukturovaná kabeláž je integrovaný distribučný systém s tzv. otvorenou architektúrou v vnútri budovy alebo v komplexe budov. Prepojuje hlasovú, obrazovú a dátovú komunikáciu, automatické riadenie budovy, spínacie zariadenia a ostatné informačné a správne systémy. Taktiež umožňuje napojenie na vonkajšie komunikačné siete. Zahŕňa všetky káblové slaboprúdové rozvody a s nimi spojené rozvádzacie komponenty medzi bodom, kde sa tieto rozvody pripájajú k vonkajšej sieti alebo telefónnym linkám a hlasovými, dátovými a videoterminálmi na pracovisku.

Okrem budov určených na kancelárske a výrobné účely sa štruktúrované kabeláže v ostatnom čase čoraz častejšie dostávajú aj do rodinných a bytových domov. Zabezpečujú komfortné pripojenie televízneho prijímača, počítača alebo telefónu v ľubovoľnom mieste domácnosti bez zníženia estetiky interiéru zväzkami prípojných a predlžovacích káblov. Aktuálnu funkciu ktorejkoľvek zásuvky možno opäť kedykoľvek zmeniť. Inštalovanie štruktúrovaných kabelážnych rozvodov bude v blízkej budúcnosti samozrejmosťou a nutnosťou. Urýchleniu tohto procesu pomôže najmä zákon o povinnom prechode na digitálne vysielanie televíznych programov a obrovský rozmach služieb Triple Play (televízia, rýchly internet, IP telefonizácia).

Dôležitou vlastnosťou štruktúrovaných kabelážnych systémov je garancia funkčnosti všetkých známych a štandardizovaných prenosových protokolov. Organizácia takto môže bez akéhokoľvek obmedzenia meniť alebo inovovať všetky informačné technológie a používať zariadenia od ktoréhokoľvek výrobcu. Štruktúrované kabeláže sa inštalujú do budov s morálnou životnosťou niekoľko desiatok rokov. Zároveň však predstavujú infraštruktúru, ktorá musí byť vždy v súlade s daným vývojovým stupňom používaných IT technológií, ktoré sú najrýchlejšie sa rozvíjajúcim odvetvím so zmenami v krátkych, niekoľkoročných cykloch. Ak sa pri výbere nerozhodne o takom štruktúrovanom kabelážnom systéme, ktorý je technicky pripravený aj na technológie očakávané v horizonte 15 až 20 rokov, bude treba inštaláciu kabeláže v budúcnosti urobiť znova. s tým sa spájajú opakovane vynaložené náklady a nepríjemnosti z narušenia prevádzky firmy pri reinštalácii kabeláže. Správny výber kabeláže ovplyvňuje svojou úrovňou IT infraštuktúry aj výšku nájomného, resp. cenu budovy.

Bezdrôtové siete

Moderné technológie prinášajú nové možnosti. Mobilita je jedna z vecí, ktorá je dnes nutnosťou. V čase, keď telefonujeme bez potreby pevného pripojenia, mnohí z nás hľadajú spôsoby ako získať ešte viac slobody. Riešením sú bezdrôtové siete WLAN, ktoré už dnes umožňujú pripojenie až do rýchlosti 54 Mbps. Bezdrôtové technológie sú určené na organizáciu kancelárskych sietí LAN a používajú sa v sieťach podnikov a operátorov.

Ich výhoda v porovnaní s komunikáciou cez kábel spočíva v možnosti vytvoriť komunikačný kanál bez ohľadu na prítomnosť a kvalitu káblovej infraštruktúry, v možnosti rýchlo meniť miesta pripojenia bez vedenia káblov a bez dodatočných nevyhnutných výdavkov.

Výhoda v porovnaní so satelitnými komunikačnými kanálmi spočíva v absencii vysokých nákladov spojených s prenájmom satelitných kanálov. Výstavba kancelárskej bezdrôtovej siete LAN zvyšuje celkovú výkonnosť zamestnancov a uľahčuje vytváranie pracovných skupín vďaka zvýšenej flexibilite a mobilite zamestnancov. Bezdrôtové siete LAN poskytujú používateľom prístup k sieťovým zdrojom pri rýchlosti až 54 Mb/s, trvalé sieťové pripojenie v každom mieste kancelárie, identické sieťové prostredie a možnosť využívať mobilnú Wi–Fi telefóniu.

Počas inštalácie bezdrôtových sietí LAN sa mimoriadna pozornosť venuje bezpečnosti vysielaného prenosu.

Naša ponuka zahŕňa služby:

  • návrh bezdrôtovej komunikácie
  • realizáciu bezdrôtových a počítačových sietí
  • predaj širokého sortimentu komponentov
  • údržbu bezdrôtovej siete

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: 035 6423 714, 0911 837489 alebo na emailovej adrese verity@verity.sk.